دانشکده پزشکی پردیس بین الملل- کادر اداری
کادر اداری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/3/1 | 

سرکار خانم مهران

کارشناس امور آموزش دانشکده پزشکی پردیس بین الملل

ایمیل

تلفن: 02636800321 

 

 

 

 

 

 


سرکار خانم عباسی

کارشناس کتابداری و اطلاع رسانیدانشکده پزشکی پردیس بین الملل

ایمیل: abbasi.sh@iums.ac.ir

تلفن: 02636800318

 

 

 

 

 

 


جناب آقای رجبی

کارشناس آزمایشگاه دانشکده پزشکی پردیس بین الملل

ایمیل: sajjadrajabi23@yahoo.com

تلفن: 02636800318

 

 

 

 

 


جناب آقای کریم زادگان

مسئول اموال، مسئول انبار پردیس بین الملل 

مسئول امور اداری دانشکده پزشکی پردیس بین الملل

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده پزشکی پردیس بین الملل:
http://iums.ac.ir/find.php?item=122.14307.42848.fa
برگشت به اصل مطلب