دانشکده پزشکی پردیس بین الملل- سرپرست آموزش پزشکی
سرپرست آموزش پزشکی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/3/1 | 

دکتر حمید شریفی

سرپرست آموزش پزشکی پردیس بین الملل

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

دکترای داروسازی

ایمیل: sharifi.h@iums.ac.ir

تلفن: 86702027 

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده پزشکی پردیس بین الملل:
http://iums.ac.ir/find.php?item=122.14308.42833.fa
برگشت به اصل مطلب