دانشکده پزشکی پردیس بین الملل- [اخبار پایگاه]
اطلاعیه مالی شماره 5 : قابل توجه کلیه دانشجویان پردیس بین الملل

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1395/11/24 | 


نشانی مطلب در وبگاه دانشکده پزشکی پردیس بین الملل:
http://iums.ac.ir/find.php?item=122.30122.35876.fa
برگشت به اصل مطلب